بایگانی جراحی فتق

جراحی فتق

عمل جراحی فتق

یکی از بیماری های شایع و اما کمتر شناخته شده برای عموم مردم، فتق  یا هرنیا (Hernia) می باشد. این بیماری به واسطه عوارض آن