تماس با دکتر

نشانی

قزوین، خیابان بوعلی، ساختمان پزشکان بوعلی، طبقه ۳

زمان مراجعه

از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰ همه روزه بجز پنجشنبه و پذیرش با وقت قبلی روز های دوشنبه پذیرش بیمار زخم