تلفن تماس

۰۲۸۳۳۲۴۵۴۴۷
۰۲۸۳۳۲۲۳۱۶۲

آدرس مطب

قزوین، خیابان بوعلی، ساختمان پزشکان بوعلی، طبقه ۳

زمان مراجعه

از ساعت 17:30 تا 20:30 همه روزه بجز پنجشنبه و پذیرش با وقت قبلی روز های دوشنبه پذیرش بیمار زخم